Actuele eindtermen
Eigen kaft voor opleiders
Binnen 48 uur verzonden
 • Actuele eindtermen
 • Eigen kaft voor opleiders
 • Binnen 48 uur verzonden

Privacyverklaring

Algemeen

Books & Brochures BV tevens handelend onder de naam “hetveiligheidsboek.nl” (hierna: “hetveiligheidsboek.nl) is een moderne uitgeverij van lesboeken op het gebied van veiligheid op de werkvloer. hetveiligheidsboek.nl biedt aan opleiders zowel papieren lesboeken, als digitale boeken en e-learning aan. Meer informatie over hetveiligheidsboek.nl vind je op onze website: www.hetveiligheidsboek.nl.

Je kunt hetveiligheidsboek.nl bereiken via de volgende contactgegevens:


Wilhelminasingel 4
4818 AA BREDA
Telefoon: 076 – 5420462
E-mail: info@hetveiligheidsboek.nl
Kvk-nummer: 84852410

Verwerken van persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt hetveiligheidsboek.nl persoonsgegevens. hetveiligheidsboek.nl vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met deze persoonsgegevens. Persoonsgegevens die je bij ons achterlaat of die je op een later moment aan ons toezendt of overhandigt, worden dan ook steeds zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij deze verwerking houden wij rekening met toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verwerken, waarom we deze gegevens verwerken, hoe lang we dat doen en welke rechten je hebt als wij je persoonsgegevens verwerken.

Welke gegevens verwerken wij?

Afhankelijk van je relatie met hetveiligheidsboek.nl en het doel van de gegevensverwerking, kunnen wij de volgende persoonsgegevens (of een deel daarvan) verwerken:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam
 • adresgegevens / contactgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • bankrekeningnummer
 • btw-nummer
 • voorkeuren voor specifieke diensten
 • curriculum vitae
 • functiegegevens
 • gegevens over je activiteiten op onze website
 • overige persoonsgegevens die je verstrekt in het kader van onze dienstverlening of bij het opnemen van contact met hetveiligheidsboek.nl

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

hetveiligheidsboek.nl verwerkt persoonsgegevens van personen die gebruikmaken van onze producten en diensten, omdat er een overeenkomst is met jou of je organisatie of de organisatie waar je werkzaamheden voor verricht, of omdat je anderszins gegevens zelf aan ons hebt verstrekt bijvoorbeeld in het kader van het opvragen van informatie bij ons bedrijf. De belangrijkste doelen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn:

 • leveren van producten en diensten en bijbehorende service
 • communicatie, zoals het beantwoorden van vragen en klachten en verstrekken van informatie
 • administratie, zoals het voeren van de financiële administratie en personeelsadministratie
 • voldoen aan of het nakomen van een wettelijke verplichting
 • marketing- en communicatie-activiteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven
 • monitoren van de website
 • werving en selectie van medewerkers.

Grondslag van de verwerking

De persoonsgegevens die wij voor de hiervoor genoemde doelen verwerken, verwerken wij op basis van minimaal één rechtsgrond. De rechtsgronden op basis waarvan wij je persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • uitvoering van een overeenkomst

De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst.

 • wettelijke plicht

De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • gerechtvaardigd belang

De gegevensverwerking kan gebaseerd zijn op een gerechtvaardigd belang van hetveiligheidsboek.nl, denk bijvoorbeeld aan verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie of ten behoeve van verbetering van producten en diensten.

 • toestemming

Soms vragen wij je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De toestemming kun je op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment zullen wij de gegevensverwerking waarvoor je toestemming hebt gegeven stoppen, tenzij er (ook) een andere grondslag is om je gegevens te verwerken.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn kan daarom per categorie gegevens verschillen. Heb je je gegevens bijvoorbeeld alleen verstrekt om teruggebeld te worden voor een vraag, dan zullen we je gegevens kort nadat contact is gelegd worden verwijderd, tenzij anders met je wordt overeengekomen. Indien je gegevens worden verwerkt, omdat wij producten of diensten aan je leveren, dan geldt er mogelijk een wettelijke bewaartermijn.

Je gegevens worden (totdat deze worden verwijderd) opgeslagen op servers binnen de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER). Mocht dat in een voorkomend geval anders zijn, dan maken we in elk geval gebruik van servers die dezelfde (Europese) waarborgen bieden.

Gegevens minderjarigen

Ook minderjarigen kunnen gebruikmaken van onze producten en diensten. Wij vragen, wanneer wij constateren dat we gegevens via onze website van personen jonger dan 16 jaar hebben ontvangen, aanvullende toestemming van ouders / voogd / vertegenwoordigers. Indien wij die toestemming niet onverwijld, binnen 48 uur, ontvangen nadat hierom is verzocht, verwijderen wij deze persoonsgegevens. Wij raden ouders te allen tijde aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetveiligheidsboek.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Delen met anderen

hetveiligheidsboek.nl verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend delen met andere partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op vordering van een rechter of andere bevoegde instantie. In sommige gevallen maken wij gebruik van derden (hulppersonen/bedrijven) om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derden in dit kader toegang tot je persoonsgegevens krijgen, dan gebeurt dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met je persoonsgegevens omgaan. Wij geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan derden buiten de Europese Unie / Europese Economische Ruimte, tenzij voldoende waarborgen omtrent je privacy – in overeenstemming met de AVG – worden verleend. hetveiligheidsboek.nl blijft uiteraard jegens jou verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij sluiten met onze partners hiertoe verwerkersovereenkomsten.

In kaart brengen websitebezoek – cookies

hetveiligheidsboek.nl gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je veelal afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging

hetveiligheidsboek.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus. hetveiligheidsboek.nl neemt dan ook passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Je rechten – inzage, aanpassing, verwijdering, enz.

Je hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen, om te zien welke persoonsgegevens van jou door ons worden verwerkt. Ook kun je aangeven of je (een deel van) je gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen uit ons systeem. Je kunt een verzoek indienen om je persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heb je het recht om je persoonsgegevens over te (laten) dragen op een derde. Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken inwilligen of gemotiveerd toelichten waarom je verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. Je kunt dit verzoek aan ons sturen per e-mail info@hetveiligheidsboek.nl of per post aan hetveiligheidsboek.nl, Wilhelminasingel 4, 4818 AA BREDA.

Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Bezwaren kun je eveneens richten aan info@hetveiligheidsboek.nl(e-mail) of Wilhelminasingel 4, 4818 AA BREDA (adres). Bezwaren zullen zo snel mogelijk, in beginsel binnen 4 weken, worden behandeld.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht je van mening zijn dat wij je persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt hebben en dat wij geen/onvoldoende gehoor geven aan je bezwaar of verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen van privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij raden daarom aan om deze tekst regelmatig te raadplegen om zeker te weten dat je kennis hebt genomen van de laatste versie.